NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG

            Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.
Nội dung, chương trình bài giảng khoá Bồi dưỡng kế toán trưởng như sau:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước: 16 giờ
+ Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 16 giờ
+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước: 08 giờ
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 20 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
Cộng Phần I: 68 giờ

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng: 24 giờ
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 24 giờ
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
16 giờ
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp: 12 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
Cộng Phần II: 124 giờ
Tổng cộng: 192 giờ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp: 20 giờ
+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế: 24 giờ
+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư: 12 giờ
+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính: 16 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
Cộng Phần I: 104 giờ

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp: 16 giờ
+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù): 40 giờ
+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp: 36 giờ
+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp: 40 giờ
+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
Cộng Phần II: 184 giờ
Tổng cộng: 288 giờ

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán liên tục khai giảng các lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán,

Tầng 1 nhà A Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

* Email: hiepvcu@gmail.com

* Hotline & Zalo: 0983251525

* Facebook:   www.facebook.com/chungchitinhocvanphongwww.facebook.com/ketoanthuongmai268

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *