ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN.

0
760

Các lớp lên văn phòng khoa lấy phiếu đánh giá về cho các bạn tự đánh giá và tập hợp để nộp về văn phòng khoa trước ngày 28/02/2017.

Chú ý file gốc các bạn không được thay đổi. chỉ bổ sung thêm các hoạt động cho SV trong lớp nhé.

mục ghi chú, các lớp ghi chuẩn theo từng mục và điểm thưởng của các bạn