LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP- NHẬN CHỨNG CHỈ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SAU 3 THÁNG

Bạn cần chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Luật kế toán quy định: Mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp đều phải có kế toán trưởng. Người được bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng phải qua đào tạo và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán […]


THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NGÀY 24/03/2017

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán thông báo mở lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp tại trường Đại học Thương Mại như sau: Tên chứng chỉ: Bồi dưỡng Kế toán trưởng […]